Kategorija

Brend

Prijava
Zaboravili ste lozinku?

Prijava na sajt je moguća samo za saradnike Etaža (B2B)

Grejanje Grejanje
Vodovod i kanalizacija Vodovod i kanalizacija

Politika privatnosti

„ETAŽ“ DOO pridaje izuzetan značaj u pogledu privatnosti podataka o ličnosti svih lica koja su imala, imaju ili će imati odnos sa ETAŽ-om. Naše delovanje u postupku prikupljanja, obrade i čuvanja ličnih podataka u svemu je posvećeno ostvarivanju ciljeva utvrđenih u Zakonu o zaštiti podataka (Sl. Glasnik RS br. 87/2018; dalje : Zakon) kao i u skladu sa načelima obrade podataka proklamovanih u Zakonu i ovoj Politici.

1. Šta je podatak o ličnosti 
Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredni ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta. 

2. Šta je Rukovalac podacima i ko je rukovlac Vaših podataka.
Rukovalac je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade Vaših ličnih podataka 
U konkretnom slučaju rukovalac Vašim ličnim podacima je : 

Privredno društvo za trgovinu i usluge „ETAŽ“ d.o.o. Vrčin (dalje : Rukovalac) 
ul. Šumatovačka br. 2, 11224 Vrčin, Beograd-Grocka
MB: 07438044
PIB: 100288271
Tel : 011/6100200, 060/8276312
Email: office@etaz.co.rs 

3. Koje podatke o ličnosti prikupljamo 
Rukovlac prikuplja, obrađuje i čuva različite kategorije podataka ličnosti u zavisnosti od konkretnog zahteva lica na koje se podaci odnose. To mogu biti : opšti identifikacioni podaci i kontakt podaci, podaci navedeni u ugovoru kao i podaci koji se dostavljaju prilikom kupovine preko administrativne zabrane ili prilikom konkurisanja za radni odnos ili zasnivanja radnog odnosa u ETAŽ-a, podatke o datoj saglasnosti na pristanku, podaci prikupljeni video nadzorom ETAŽ-ovih objekata, kao i bilo koji drugi lični podatak za koji postoji pravni osnov,svrha i/ili pristanak lica na koje se podatak odnosi za prikupljanje, obradu i čuvanje.

4. Kako prikupljamo 
Vaše podatke Rukovalac prikuplja Vaše lične podatke direkto od Vas ili putem video nadzora svojih objekata. 

5. Svrha i pravni osnov obrade ličnih podataka
Podaci se prikupljaju i dalje obrađuju u svrhu: razmatranja prijava za zaposlenje i drugu vrstu angažovanja; ocenjivanja ispunjenosti uslova za angažovanje na konkretnoj poziciji; pripreme ugovora; zasnivanja radnog odnosa i druge vrste angažovanja kod Rukovaoca; sprovođenja zakonom propisanog postupka za zapošljavanje i slično. Rukovalac može obrađivati podatke o Vama i u druge svrhe koje proističu iz razumne i zakonite potrebe Rukovaoca kao budućeg poslodavca u vezi sa Vašim radnim angažovanjem, uz poštovanje uslova propisanih zakonom i zaključenim ugovorom. Kada se podaci o ličnosti obrađuju za svrhu drugačiju od one za koju su prikupljeni, pre dalje obrade podataka, kada je to zahtevano Zakonom, Rukovalac će Vam obezbediti sve informacije o toj drugoj svrsi i sve u ovom obaveštenju navedene informacije. Pravni osnov obrade je Vaš zahtev za zaključenje ugovora sa Rukocaocem (prijava za zaposlenje ili drugu vrstu angažovanja), važeći propisi Republike Srbije i pristanak na obradu podataka o ličnosti koji ste dali za jednu ili više posebno određenih svrha. Ukoliko se obrada vrši isključivo na osnovu pristanka, imate pravo da u bilo koje vreme opozovete pristanak, što neće uticati na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva. Rukovalac može vršiti radnje obrade i u cilju ostvarivanja svojih legitimnih interesa ili interesa treće strane. Primeri takvog postupanja su: obrada podataka u cilju obezbeđivanja sigurnosti ljudi i imovine (snimanje bezbednosnim kamerama, kontrola pristupa prostorijama i sistemima, GPS na vozilima), bezbednosti informacionih sistema, interno izveštavanje i slično. Rukovalac obrađuje podatke o potencijalnim zaposlenima – kandidatima za popunjavanje upražnjenih radnih mesta kod: podatke iz radne biografije i drugih dokumenata koje prilikom prijave dostavite Rukovaocu, podatke iz zapisnika sa sastanaka i intervjua i testiranja u procesu odabira kandidata. Rukovalac po potrebi može obraditi i javno dostupne informacije – npr. profile na profesionalnim mrežama (Linkedin i sl). U procesu selekcije Rukovalac najmanje prikuplja i obrađuje sledeće podatke: ime i prezime, datum i mesto rođenja, adresa prebivališta/boravišta, državljanstvo, kontakt podatke (broj telefona, e-mail adresa), podatke o ispunjenosti uslova za angažovanje na konkretnoj poziciji; zanimanje, školska sprema i podatke o obrazovnim ustanovama u kojima je stečeno obrazovanje, podatke o završenim specijalističkim i drugim stručnim kursevima i stečenim znanjima i veštinama, podatke o položenim stručnim ispitima, o radnom stažu i prethodnom radnom iskustvu i podatke o stručnim znanjima i veštinama. Rukovalac može prikupljati i obrađivati i druge podatke o Vama u vezi sa Vašim radnim angažovanjem, uz poštovanje uslova propisanih zakonom i zaključenim ugovorom.

6. Prenos podataka trećim licima
Primaoci Vaših podataka su zaposlena i angažovana lica od strane Rukovaoca i to ograničeni broj lica kojima su Vaši podaci neophodni za obavljanje radnih zadataka, kao i lica kojima je Rukovaoc poverio vršenje pojedinih radnji i aktivnosti obrade, a na osnovu zaključenog ugovora i garancija tih lica da primenjuju odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere na način koji obezbeđuje da se obrada vrši u skladu sa odredbama važećih propisa i da se obezbeđuje zaštita prava lica na koje se podaci odnose. Primeri takvog poveravanja su angažovanje: agencije za dostavljanje obaveštenja korisnicima, marketinške agencije, agencije za personalizovanje loyaliti i drugih kartica, IT kompanije za razvoj i održavanje sistema koje Rukovalac koristi, kompanije angažovane u cilju procene rizika, sertifikaciona tela, državni organi i ustanove, arhivi i sl. Rukovalac i članovi njenih organa i zaposleni kod Rukovaoca, konsultanti, pružaoci pravnih usluga, pružaoci usluga održavanja sistema, kao i spoljni revizori Rukovaoca i druga lica koja zbog prirode posla koji obavljaju imaju pristup Vašim podacima, ne mogu te podatke saopštavati trećim licima niti koristiti ih protivno interesu Rukovica i njegovih Korisnika, niti mogu trećim licima omogućiti pristup tim podacima, osim ako je to propisano ugovorom koji ste zaključili sa Rukovaocem, važećim propisima ili ste dali pristanak za prenošenje podataka. Obaveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni posle prestanka statusa na osnovu kog su navedena lica ostvarila pristup podacima. Rukovalac ima zakonsku obavezu da prikupljene podatke o ličnosti dostavi na zahtev ovlašćenih državnih organa i drugih ovlašćenih lica (spoljnjim revizorima, sudovima, tužilaštvu, policiji, izvršiteljima, javnim beležnicima) i u drugim slučajevima predviđenim važećim propisima. Snimci bezbednosnih kamera se mogu dostavljati isključivo na zahtev policije, sudova i tužilaštva. Vaši podaci mogu biti dostavljeni osiguravajućim kućama, partnerima Rukovaoca preko kojih ostvarujete kupovinu na rate putem administrativne zabrane, ukoliko je to potrebno u cilju ostvarivanja Vaših interesa i interesa Rukovaoca. U slučaju naplate potraživanja ili pokretanja postupaka, Vaši podaci mogu biti dostavljeni advokatima i ukoliko je to dozvoljeno važećim propisima agencijama za naplatu potraživanja. U slučaju ustupanja potraživanja (ili celokupnog ugovora) koje Rukovalac ima prema Vama, Vaši podaci će biti dostavljeni sticaocima potraživanja odnosno prijemnicima ugovora, pod uslovom obezbeđivanja propisane zaštite Vaših podataka. Rukovalac može podeliti informacije o korisnicima povezanim društvima Rukovaoca. Povezana društva koriste podatke o korisnicima za iste potrebe kao što smo opisali u ovoj Politici zaštite podataka o ličnosti. Rukovlac pruža određene usluge i proizvode preko trećih lica. Treći pružaoci usluga sprovode određene aktivnosti u ime i za račun Rukovaoca kao što su slanje i distribucija Rukovaočevih administracionih i promotivnih e-mail poruka, realizacija ugovora. Rukovalac može podeliti lične podatke korisnika s takvim pružaocima usluga za ispunjavanje narudžbina, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte, organizovanje takmičenja, analizu podataka, pružanje usluga oglašavanja, osiguravanje rezultata pretrage i veze, obradu plaćanja kreditnim karticama, upravljanje internet stranicama, rešavanje problema i pružanje korisničkih usluga. Rukovalac može otkriti informacije o korisniku u svrhu zaštite Rukovaoca i zaštite drugih lica. Rukovalac je ovlašćen otkriti lične podatke korisnika kad je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći sprovođenju zakona ili je nužno kao posledica sudskog naloga, da će osigurati postupanje u skladu s ovom Politikom privatnosti, uslovima o korišćenju Rukovačevih internet stranica ili drugim ugovorima; ili zaštititi prava vlasništva ili sigurnosti ovih internet stranica, njihovih korisnika ili drugih osoba. Zadržavamo pravo da Vaše podatke prenesemo i u slučaju prodaje ili prenosa cele naše kompanije ili delatnosti ili nekog njihovog dela. Ukoliko dođe do takve prodaje ili prenosa, uložićemo opravdane napore da osiguramo da lice na koje je prenos izvršen Vaše podatke koristi na način koji je u skladu sa ovom Politikom. Posle takve prodaje ili prenosa, možete se obratiti novom vlasniku sa pitanjima u vezi sa obradom Vaših informacija. Ukoliko ne želite da se Vaši lični podaci upotrebljavaju za podršku odnosa s poslovnim partnerima i klijentima (posebno za marketing ili istraživanje tržišta), Rukovlaca će poštovati Vaš izbor u vezi s tim.

7. Prava u vezi zaštite podataka o ličnosti i kako se ostvaraju
Prilikom sprovođenja obrade, Rukovalac će Vam obezbediti sva Zakonom zagarantovana prava. Imate pravo da od Rukovaoca zahtevate podatke o tome da li se obrađuju Vaši podaci, zatim pravo na pristup tim podacima i dostavljanje kopije na način koji zatražite, a koji je izvodljiv za Rukovaoca (u papirnom i elektronskom obliku) uz naplatu nužnih troškova za dodatne kopije, kao i da budete informisani o svim radnjama obrade i podacima koji su sadržani u ovom obaveštenju. Imate pravo i dužnost da od Rukovaoca zahtevate ispravku i dopunu Vaših podataka o ličnosti, ukoliko su podaci u posedu Rukovaoca netačni ili nepotpuni. Imate prava da zahtevate brisanje Vaših podataka pod uslovima propisanim Zakonom, a naročito ukoliko ne postoji pravni osnov ili svrha obrade ili ako je to zakonska obaveza Rukovaoca. Rukovalac može odbiti brisanje podataka ukoliko su za to ispunjeni Zakonom predviđeni uslovi. Imate prava na ograničenje obrade pod uslovima i na način propisan Zakonom (u periodu procenjivanja osnovanosti prigovora, u slučaju osporavanja tačnosti podataka, nezakonite obrade i nepostojanja svrhe obrade) u kom slučaju se podaci mogu dalje obrađivati samo na osnovu Vašeg pristanka, osim ako se radi o njihovom pohranjivanju ili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva ili zbog zaštite prava drugih fizičkih, odnosno pravnih lica ili zbog ostvarivanja značajnih javnih interesa. Rukovalac je dužan da obavesti sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava. Rukovalac je dužan da Vas, na Vaš zahtev, informiše o svim primaocima podataka. Imate prava na prenosivost podataka u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku vama ili neposredno drugom rukovaocu, pod uslovima propisanim zakonom. Rukovalac vrši profilisanje potencijalnih zaposlenih za određena radna mesta u skladu sa zakonskim propisima. Automatske odluke se ne donose na bazi posebne vrste podataka o ličnosti (rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao i obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica). Izuzetno, obrada biometrijskih podataka se vrši ukoliko je to propisano posebnim propisom ili opštim aktom radi bezbednosti podataka koji su strogo poverljivi. Izuzetno, obrada podataka o zdravstvenom stanju vrši se ukoliko je za rad na određenom radnom mestu, u skladu sa zakonom, neophodan određeni stepen zdravstvene sposobnosti. Ukoliko dođe do povrede podataka o ličnosti koja može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica, Rukovalac je dužan da Vas bez nepotrebnog odlaganja obavesti o povredi. 

8. Kako ostvarujete prava u pogledu obrade?
Rukovalac je dužan da Vam pruži informacije o postupanju na osnovu zahteva za ostvarivanje prava iz prethodnog stava bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Taj rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za to produženje Rukovalac je dužan da Vas obavesti u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Ako podnesete zahtev elektronskim putem, informacija će Vam se pružiti elektronskim putem ako je to moguće, osim ako zahtevate da se informacija pruži na drugi način. Ako Rukovalac ne postupi po Vašem zahtevu, dužan je da Vas obavesti o razlozima za nepostupanje bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, kao i o pravu na podnošenje pritužbe Povereniku, odnosno tužbe sudu. Rukovalac, po pravilu, pruža informacije i postupa po zahtevima bez naknade. Ako je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se isti zahtev učestalo ponavlja, Rukovalac može da naplati nužne administrativne troškove pružanja informacije, odnosno postupanja po zahtevu ili odbije pružanje informacije, odnosno postupanje po zahtevu. Ako Rukovalac opravdano posumnja u Vaš identitet prilikom postupanja po Vašem zahtevu Rukovalac može da zahteva dostavljanje dodatnih informacija neophodnih za potvrdu identiteta lica. Imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku ako smatrate da je obrada Vaših podataka izvršena suprotno odredbama Zakona. Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na Vaše pravo da pokrenete druge postupke upravne ili sudske zaštite.

9. Koliko se dugo čuvaju lični podaci
Prikupljeni podaci se čuvaju u papirnom i elektronskom obliku, u poslovnim prostorijama Rukovaoca, kao i kod trećih lica sa kojima Rukovalac ima ili će imati zaključene ugovore o arhiviranju dokumentacije, obezbeđujući pritom bezbednost i zaštitu podataka. Ukoliko ste korisnik Rukovaoca ili s njim povezano lice (ovlašćeno lice, sadužnik, davalac sredstva obezbeđenja, stvarni vlasnik, zakonski zastupnik i sl.), Vaši podaci se radi izvršavanja zakonskih obaveza i zaštite i ostvarivanja poslovnih interesa Rukovaoca čuvaju 10 godina od dana okončanja poslovnog odnosa, izvršene transakcije. Podaci o posetiocima internet prezentacije Rukovaoca, profila na društvenim i profesionalnim mrežama se čuvaju najduže tri godine. Pojedini podaci o bivšim zaposlenima kod Rukovaoca se čuvaju trajno, kada je to izričito propisano odredbama važećih propisa. Podaci se brišu/anonimizuju i dokumentacija se uništava periodično, a najmanje jednom godišnje, što znači da nakon isteka propisanih rokova za čuvanje podataka, Rukovalac može čuvati Vaše podatke još najduže godinu dana, u kom roku je u obavezi da te podatke briše/anonimizuje, a dokumentaciju uništi. Podatke o rokovima čuvanja konkretne dokumentacije i podataka o ličnosti možete dobiti bez naknade podnošenjem zahteva pisano putem pošte ili elektronski putem emaila Rukovaocu na Kontakt podatke navedene u tački 2. ovog obaveštenja. Snimci bezbednosnih kamera koje su postavljene u prodajnim objektima Rukovaoca i u drugim radnim prostorijama Rukovaoca, kao i snimci sa GPS uređaja se čuvaju najmanje 30 dana, a najviše 6 meseci. Izuzetno, snimci bezbednosnih kamera i snimci sa GPS uređaja se mogu čuvati i duže, ukoliko je to potrebno za vođenje sudskih postupaka u pogledu radnji snimljenih uz pomoć video nadzora i GPS uređaja. Napomena: Podaci i dokumentacija se mogu čuvati i duže od određenih rokova za potrebe vođenja sudskih, vansudskih, upravnih i drugih postupaka pred državnim organima, arbitražama i trećim licima, bez obzira da li je postupak pokrenut od strane Vas, Rukovaoca ili trećih lica, i radi zaštite legitimnog interesa Rukovaoca ili trećih lica. 

10. Izmena pravila o zaštiti podataka o ličnosti 
Rukovalac može povremeno ažurirati ovu Politiku, bez prethodne najave, a sa ciljem da se unesu izmene do kojih je došlo u praksi obrade podataka koju Rukovalac sprovodi. Izmenjeni tekst Politike će biti objavljen na ovom veb-sajtu i stupiće na snagu odmah po objavljivanju. Bilo kakvo korišćenje internet stranica od strane korisnika nakon obaveštavanja o izmeni Politike zaštite podataka o ličnosti podrazumevaće da ste prihvatili promene i da ste dali saglasnost za dalju upotrebu Vaših ličnih podataka. Prihvatanjem ove Politike se obavezujete da povremeno iznova pročitate Rukovaočevu Politiku zaštite podataka o ličnosti kako biste se upoznali s eventualnim promenama. Ukoliko nastavite da koristite internet stranice nakon izmene Politike, pretpostavlja se da ste se upoznali s izmenama, da ih razumete i u celosti prihvatate.